Regulamin Sklepu Online

REGULAMIN SKLEPU
INTERNETOWEGO MINWAX.PL

 

 

§ 1 PreambułaRegulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego Minwax.pl
oraz zasady jego funkcjonowania.§ 2 Postanowienia ogólne1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego Minwax.pl jest
firma Drelich&Zielski Concept Sp. z o.o. ul. Mieczysława Pożaryskiego 28/ 27 04-703 Warszawa.
Numer NIP 952-22-19-989 Numer REGON 389892936
2. Zarówno układ elementów graficznych oraz układ treści, jak i sama treść
serwisu, w tym zamieszczone zdjęcia stanowi własność sklepu internetowego Minwax.pl
i korzysta z ochrony prawnej na mocy przepisów prawa autorskiego.
3. Znak towarowy Minwax.pl jest znakiem zarejestrowanym i zastrzeżonym.


§ 3 Definicje1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Bon podarunkowy – bon towarowy na okaziciela,
umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie stacjonarnym, do
wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku
materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w
formacie pdf).

1.2 Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3 Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie
internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

1.4 Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca
złożenie zamówienia.

1.5 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu
internetowego.

1.6 Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i
hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o
złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.

1.7 Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez
Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia
otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w
sklepie internetowym.

1.8 Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma
będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.9 Sprzedawca – 
Drelich&Zielski Concept Sp. z o.o. ul. Mieczysława Pożaryskiego 28/ 27 04-703 Warszawa. Numer NIP 952-22-19-989 Numer REGON 389892936
1.10 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo
zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.11 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą
Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży
produktu ze Sprzedawcą.§ 4 Konto1. Wymogiem technicznym do korzystania ze sklepu internetowego Minwax.pl jest posiadanie
komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki
internetowej oraz dostęp do Internetu.

2. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z
podaniem danych personalnych Klienta. Do każdego konta zostaje przydzielony
indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i
nieobowiązkowe.

3. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą
których loguje się do sklepu internetowego.

4. Korzyścią posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów,
udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.§ 5 Warunki zawierania umowy sprzedaży1. Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu poprzez swoje konto jak
również nie posiadając konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia
niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.

2. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący
podatek VAT.

3. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia
oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie
wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden
ukryty koszt.

4. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu
i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do
poprawnego złożenia zamówienia.

5. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Kupuję
z obowiązkiem zapłaty i odbioru
” jest jednoznaczne z zawarciem przez
Kupującego umowy sprzedaży.

6. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o
przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie
Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany
przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.

7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód
zawarcia umowy.§ 6 Warunki i termin płatności1. Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności:

1.1 Płatność gotówką za pobraniem u kuriera przy odbiorze przesyłki.

1.2 Płatność za pomocą systemu szybkich płatności: PayU, PayPal, PayNow przelew

1.3 Płatność PayPal, dostępna jest zarówno dla zamówień krajowych, jak i
zagranicznych 

1.4 Płatność Bonem podarunkowym według zasad opisanych w § 8.

2. Po złożeniu zamówienia i nieopłaceniu go w czasie 2 dni  poprzez udostępnione przez nas formy
płatności umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie
automatycznie anulowane. 

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient
obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.
§ 7 Warunki i termin dostawy zamówienia1. W przypadku wyboru płatności za pobraniem zamówienie zostanie przekazane do
realizacji po chwili jego złożenia.

2. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie
zostanie przekazane do realizacji po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy
Sprzedawcy.

3. Termin realizacji zamówień to 1-5 dni roboczych. 

4. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
poza granicami Kraju według cennika firm kurierskich.

5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi
inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty
dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.


6. Czas transportu produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-2 dni robocze
(zgodnie z umową z firmą dostarczającą produkt).

7. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku
zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w
transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez
wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może
uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.


§ 8 Bony podarunkowe1. Bon podarunkowy – bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi
zapłatę ceny Produktu w sklepie stacjonarnym, do wartości zgromadzonych na tym
bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa,
papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).

2. Wydawca – Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu.

3. Nabywca – osoba, która dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz
Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy
Bon podarunkowy.

4. Użytkownik – posiadacz bonu podarunkowego, przedstawiający go do realizacji
sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym.

5. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu podarunkowego, a
następnie do przyjmowania go do realizacji w sklepie stacjonarnym lub sklepie
internetowym. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków
pieniężnych w kwocie równej wartości bonu.

6. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.

7. Bony zakupione w sklepie stacjonarnym można realizować wyłącznie w sklepie
stacjonarnym, bony zakupione w sklepie internetowym można realizować wyłącznie
w sklepie internetowym.

8. Bon podarunkowy zachowuje ważność przez okres dwóch miesięcy od dnia jego
wydania Nabywcy. Okres ważności nie może zostać przedłużony.

9. Bon podarunkowy jest do jednorazowego użytku, Wydawca nie odtwarza duplikatu
bonu.

10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony podarunkowe, które zostały
utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy. W wypadku utraty, zniszczenia
lub kradzieży Bonu podarunkowego Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy
żadne roszczenia.

11. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Bon podarunkowy:

11.1 może być zrealizowany wyłącznie w sklepie stacjonarnym lub sklepie
internetowym;

11.2 nie podlega wymianie na środki pieniężne;

11.3 posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowany.

12. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu podarunkowego w wypadku:

12.1 upływu jego terminu ważności;

12.2 uszkodzenia bonu w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na nim
zapisanych.

13.W wypadku gdy cena Produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem
Bonu podarunkowego będzie wyższa niż wartość bonu, Użytkownik zobowiązany
będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.

14. W wypadku odstąpienia od umowy lub zwrotu Produktów nabytych w przy użyciu
Bonu podarunkowego Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowy bon o wartości
odpowiadającej cenie Produktów podlegających zwrotowi. Bon podarunkowy, który
Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu, będzie
miał dwumiesięczny okres ważności, licząc od dnia jego wydania.

15. Bon podarunkowy jest jednorazowy tzn. że winien być wykorzystany przy
zakupach o wartości równej bądź przekraczającej wartość bonu. W przypadku
zakupu poniżej kwoty wartości bonu nie może być on użyty drugi raz i nie zostaje
wygenerowany nowy bon na pozostałą wartość. 


§ 9 Reklamacje i zwroty1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.

2. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego
formularza pocztą elektroniczną na adres kontakt@zabezpieczeniedrewna.pl lub
kurierem (pocztą polską) na adres 
Drelich&Zielski Concept Sp. z o.o. ul. Mieczysława Pożaryskiego 28/ 27 04-703 Warszawa. Numer NIP 952-22-19-989 Numer REGON 389892936


3. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać
kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu: 
Drelich&Zielski Concept Sp. z o.o. ul. Mieczysława Pożaryskiego 28/ 27 04-703 Warszawa. Numer NIP 952-22-19-989 Numer REGON 389892936 wraz z potwierdzeniem sprzedaży


4. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest potwierdzenie sprzedaży lub
faktura.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie,
nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.


6. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest
określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w
Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności
Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są
określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

7. W przypadku zauważonych braków, wad w przesyłce lub niezgodności z
zamówieniem, prosimy o niezwłoczny kontakt  mailowy nie później jednak niż w ciągu 24 godz
od momentu odbioru przesyłki od kuriera.§ 10 Prawo odstąpienia od umowy1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie
14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@zabezpieczeniedrewna.pl
lub kurierem (pocztą polską) na adres 
Drelich&Zielski Concept Sp. z o.o. ul. Mieczysława Pożaryskiego 28/ 27 04-703 Warszawa. Numer NIP 952-22-19-989 Numer REGON 389892936

2. W przypadku odstąpienia od umowy konsument odpowiada materialnie jedynie za
zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny
niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności.
Sytuacja ta dotyczy w szczególności zwrotu bielizny.

3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o
odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy
zwykły sposób dostawy.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar zgodnie z
opisem:  
a. Przy płatności za pobraniem lub przy przedpłacie na konto bankowe na numer
konta podany w formularzu 
b. Przy płatności Paypal na konto Paypal
c. Przy płatności PayU na konto PayU

d. Przy płatności PayNow na konto PayNow

z którego zamówienie zostało opłacone. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że
sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności
otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.

4. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient
ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.


§ 11 Postanowienia dotyczące
przedsiębiorców1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą
wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z
Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez
podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem
żadnych roszczeń.

3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo
ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty
w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu
płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.§ 12 Dane osobowe i pliki cookies1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji
zamówienia.

2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w inny celu niż
realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody.

3. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób,
uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu
do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie
informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np.
komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies moga być odczytywane przez system
teleinformatyczny Sprzedawcy.

5. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a
następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach
statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia
prawidłowego działania sklepu internetowego.

6. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji
przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na
urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu
internetowego przez Klienta może być utrudnione.

7. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies moga być przez Klienta
usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje
przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z
odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego
korzysta Klient.§ 13 Postanowienia końcowe1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.minwax.pl  oraz na każde żądanie Klienta może mu być
dostarczany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres
e-mail.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych
przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy
sprzedaży.


W razie dodatkowych pytań, skontaktuj
się z nami:
kontakt@zabezpieczeniedrewna.pl 22 826 65 63